Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm bằng kim loại có thể bắn tăm, que rấy tai, chỉ dành cho người trên 16 tuổi.

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 6

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 5

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 4

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 3

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 2

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm 1

Súng Mô Hình Mini Bắn Tăm

Clip chơi thử mẫu súng mô hình mini bắn tăm này